Masarykova základní škola Lubenec, okres Louny

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY

Jsme školou s 1. – 9. postupným ročníkem. Naše škola vzdělává v průměru 195 dětí, plánovaná kapacita je 270, na školní jídelnu 270 jídel, na školní družinu 60 dětí. Průměrná naplněnost tříd je 21 žáků, kapacita je do 30 žáků. Výuka probíhá ve všech ročnících v jedné třídě. V rámci vzdělávání je na škole integrovaná skupina žáků mentálně postižených a žáků s programem vzdělávání podle vyhlášky č. 73/2005 Sb.

VYBAVENÍ ŠKOLY

Masarykova základní škola v Lubenci je provozována v dvoupatrové budově, která s nepravidelnými bočními trakty má půdorys ve tvaru písmene U.

Dovnitř můžeme vstoupit třemi vchody. Kromě hlavního vchodu ještě bočním, který nás po schodišti dovede do prostor školní družiny. Dalším bočním vchodem na protilehlé straně vejdeme rovnou do prostor šaten a odtud i vpravo do prostorné školní jídelny, za níž je situována školní kuchyně. Projdeme-li chodbou mezi šatnami, ocitneme se v hlavní části budovy. Pro školu je zařízen bezbariérový přístup, je zde instalována plošina pro invalidní vozík. Toto vybavení je ve školách srovnatelné velikosti a ve venkovském prostředí výjimečné.

V přízemí jsou využívány 4 učební místnosti.

V 1. patře označují první dveře ředitelnu, druhé sborovnu, pak následují 4 učebny.  V pravé části je několik kabinetů včetně dobře vybavené žákovské knihovny, která aktuálně reaguje na čtenářské zájmy a potřeby žáků.

Ve 2. patře jsou 3 mateřské učebny, kabinet a odborná učebna Fy-Ch. V pravé části je opět několik kabinetů. Raritou i ozdobou chodby v tomto patře je starý hodinový stroj z věže místního kostela.

Část odborné výuky probíhá v pracovnách, které jsou vybudované v suterénu. Jsou tam školní dílny a také počítačová pracovna. Je zařízená jako odborné pracoviště pro skupinovou práci i individuální zpracovávání učebních projektů, včetně nábytku a jeho uspořádání.

Na vzhledu školy se velkou měrou podílejí i samotní žáci. Prostory některých chodeb si sami pod odborným vedením učitelek výtvarné výchovy vyzdobili výjevy z pohádek, bájí.

Na prvním stupni jsou třídy navíc vybaveny hracím koutkem a vhodnou didaktickou technikou (video, televizor, CD přehrávač). Speciální zařízení se nachází v odborných učebnách výpočetní techniky, fyziky a chemie, žákovské dílně, žákovské kuchyni a v tělocvičně. Při práci s dětmi jsou využívány i radiomagnetofony, CD přehrávače, zpětné projektory a průběžně modernizované učební pomůcky.

Na hodiny tělesné výchovy se děti přemísťují do prostorné tělocvičny v levém bočním křídle. Před tělocvičnou jsou šatny pro žáky a kabinet tělesné výchovy. Pokud je příznivé počasí, probíhají hodiny tělesné výchovy na hřišti Spartaku Lubenec, které je v těsném sousedství školy. Zde mají žáci možnost využít upravené asfaltové  plochy, kde tráví volno v době velkých přestávek a před odpoledním vyučováním.

Všichni žáci mohou využít občerstvovací automat umístěný v 1.patře školy.

Všichni vyučující sdílejí společně prostor sborovny, ve které jsou umístěny PC a učitelská knihovna. Současně je možnost využívat PC v počítačové učebně a studovně. Pro potřeby žáků a učitelů škola trvale zajišťuje maximální množství počítačů. Učitelům slouží i notebook a digitální fotoaparát. K dispozici jsou tiskárny, kopírky a skener v projektové učebně, výukové programy pro žáky. Škola má dva dataprojektory, jeden je přenosný. V učebně fyziky je instalována interaktivní tabule. Škola je trvale připojena k internetu, proto jak vyučující, tak žáci mají možnost i v průběhu vyučování využívat počítačovou techniku.

V patře původního levého křídla školy je v několika místnostech školní družina. Kromě šatnové části je v jedné místnosti největším lákadlem několik počítačů, jeden z nich slouží jako veřejná internetová stanice – byl instalován ve spolupráci s obecním úřadem. Další místnost je vybavená jako cvičná kuchyňka pro žáky, třetí slouží jako studovna, ale je využívaná např. i k nácviku vystoupení malých mažoretek, poslední využívají děti k zábavě a odpočinku.

Základní škola disponuje rozsáhlou zahradou. V současné době probíhá její rekonstrukce. Chceme, aby se stala volným pokračováním školní naučné stezky a doplnila tak stezku o oblast okrasné a funkční zahrady.

MATERIÁLNÍ, TECHNICKÉ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

Žáci se vzdělávají v jedné budově. Třídy jsou vybaveny standardním školním nábytkem, v každé třídě je umyvadlo. V místnostech je na podlaze linoleum, ve třídách 1. stupně doplněno v herní části kobercem. Na chodbách je protiskluzová dlažba. Intenzita denního světla je regulována žaluziemi, umělé osvětlení zajišťují zářivky.

Sociální zařízení jsou v dostatečné míře zastoupena v každém patře budovy, v prostorách školní družiny, školní jídelny a tělocvičny. Sociální zařízení v prostorách tělocvičny bylo upraveno podle hygienických norem, byly zde vybudovány dva sprchové kouty.

Všechny třídní kolektivy mají k dispozici oddělené a uzavřené šatny. Také všem pracovníkům je vymezen prostor pro odkládání osobních věcí.

V souladu s hygienickými požadavky na stravovací služby je zařízena školní kuchyně, úspěšné odstraňování hygienických nedostatků ukončilo proces její inovace.

Celková výměna oken v budově školy bude nutná ve spoluprácí s obcí.

Celkové prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid odpovídají hygienickým požadavkům na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Škola má zpracován traumatologický plán pro poskytnutí první pomoci žákům nebo zaměstnancům školy. Instalováním několika lékárniček a jejich pravidelnou kontrolou a doplňováním je tak zajištěna možnost ošetření úrazu, popřípadě poskytnutí další pomoci při zdravotních problémech.

Pravidelná údržba a běžné opravy majetku byly rozšířeny o několik významných akcí.

Podařilo se vybudovat parkoviště u školy. Nový boční vchod a chodník vedoucí do sportovního areálu Spartaku Lubenec usnadnily přesuny žáků a konání dozorů a vstupů žáků do atria školy v době hlavní přestávky.

Škola je průběžně vymalovávána a rovněž podle potřeb jsou jednotlivé místnosti doplňovány novým nábytkem. Podařilo se nám též získat v rámci integrace finanční dotaci na speciální žákovskou lavici pro žáka tělesně postiženého.

CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU

Pedagogický sbor má v průměru 15 pedagogů. Všichni splňují podmínky dlouhodobě dané vedením školy: kvalifikovanost nebo studium pedagogického směru.  Ve škole pracuje poradce pro volbu povolání, výchovný poradce, metodik ochrany za mimořádných situací, preventista sociálně-patologických jevů, koordinátor  pro ekologickou výchovu a koordinátor školního vzdělávacího programu. Všichni učitelé se zapojují do dalšího vzdělávání, soustavně si doplňují znalosti v daném oboru i v problematice informační gramotnosti a otázek týkajících se  zlepšování kvality vzdělávání.

Ve škole pracují 2 vychovatelky a  podle potřeby asistentky pedagoga.

Psychologické a speciálně pedagogické služby škola zajišťuje ve spolupráci s PPP a SPC.  V oblasti speciální péče spolupracujeme se speciálními školami.

CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ

Na 1. stupni se počet žáků pohybuje okolo 95, na 2. stupni rovněž. Školu navštěvují též žáci z blízkého okolí, kteří dojíždějí do školy autobusem, škola je spádovou i pro děti z Chyše a okolí. Celkem k nám dojíždějí děti z dalších 13 obcí.

Velkou pozornost věnujeme integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování. Na základě vyšetření PPP a SPC pracují všechny děti se speciálními vzdělávacími potřebami podle IVP, pravidelně jsou prováděny kontroly a plnění IVP.

V naší škole jsou též integrovaní  žáci s mentálním  postižením. Pracují formou integrace ve vyučování pod dohledem učitelky, která má k dispozici osobní asistentku. Ve škole též pracuje logopedický asistent vedený odborně speciálním pedagogem, který pravidelně 1 krát za 14 dní dochází do školy.

Naším cílem je, aby se všichni mohli v budoucnu co nejsamostatněji zapojit do pracovního poměru, chceme je vést ke zvládání potřebných znalostí i dovedností nutných pro další vzdělávání.

Vyučující podporují i žáky nadané i ty se specifickými zájmy. Mají možnost projevit talent při plnění individuálních úkolů, jejich náročnost se zvyšuje či snižuje úměrně s tím, jak se liší schopnosti jednotlivých žáků.

Rozvoj zájmů podporuje i nabídka kroužků.

ŠKOLNÍ PARLAMENT

Žáci se podílejí na řízení školy prostřednictvím školního parlamentu, kde dávají podněty a připomínky k životu a organizaci školy, navrhují a sami organizují své vlastní projekty.

DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Pravidelně každým rokem proběhne několik akcí, které tvoří aktivity připravující projekty. Jedná se o činnosti v rámci naplnění průřezových témat, pro plnění Minimálního preventivního programu, zaměřené na spolupráci s rodiči žáků – Halloweenské dovádění, Vánoce. Každým rokem se snažíme uspořádat lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7.ročníku.

Škola nabídla zájemcům možnost zapsat se i v pobočce ZUŠ na výuku hry na dechové nástroje či klavír. Tím se pro naše žáky vyskytla možnost učit se v místě bydliště.

Spolupráce zejména v oblasti sportovních aktivit rozvíjíme se školou v družebním městě Gornsdorf v SRN. Sportovní setkávání žáků regionu probíhá ve sportovním areálu v Lubenci pod heslem Hry třetího tisíciletí.

SPOLUPRÁCE S RODIČI – INFORMOVANOST O PLÁNOVÁNÍ, PRŮBĚHU A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

Spolupráce s rodiči se nadále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době třídních schůzek nebo konzultačních hodin jednotlivých vyučujících,  ve  dnech otevřených dveří v pracovních dílnách připravených pro děti i jejich rodiče. Rodiče jsou o dění ve škole informováni prostřednictvím příspěvků do tisku - Hlasu Lubenecka, Regionu, Lučanu, webových stránek školy, kde se mohou pravidelně seznamovat s aktivitami školy. Zákonní zástupci žáků se mohou po dohodě s vyučujícím účastnit výuky, pracovních dílen, školních výletů a třídních akcí.  Dobrá komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy a má na naší škole dlouholetou tradici. Velmi podstatné pro správnou realizaci školního vzdělávacího programu je právě vtažení rodičů do procesu vzdělávání svých dětí, toho není možné bez kvalitní vzájemné komunikace dosáhnout.

Organizujeme řadu kulturních vystoupení pro rodiče ( kulturní programy pro důchodce, Akademie, výstavy výtvarných prací).

RADA ŠKOLY

Úzce spolupracujeme s obcí, při které je zřízena Rada školy. Ta umožňuje zákonným zástupcům nezletilých dětí, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy. Má 9 členů. Rada školy plní své úkoly:

 • vyjadřuje se k návrhům ŠVP a jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu
 • schvaluje školní řád
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy ČŠI

PARTNEŘI ŠKOLY

Jsme školou úzce spolupracující na vzdělávání budoucích pedagogů s fakultami Západočeské Univerzity a Univerzity JEP v Ústí nad Labem.

Do vzdělávacího procesu ve škole je pravidelně zakomponována spolupráce s mnoha dalšími institucemi, které mohou přinést další rozvoj žákům i pedagogům. Mezi mnoha organizacemi vybíráme Pedagogicko psychologická poradny, Speciálně pedagogická centra, Národní institut dalšího vzdělávání, Policii ČR, organizaci Člověk v tísni, spolupracujeme s Referátem životního prostředí v Podbořanech.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina a školní klub jsou základem řízení výchovy mimo vyučování.  ŠD proto není volným pokračováním školního vyučování a ani ho nikterak nenahrazuje.

Hlavním úkolem i cílem se stává zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků v době po vyučování. Klade si i za cíl, mimo výchovně vzdělávací činnosti, plnit i funkci sociální ( tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před a po skončení vyučování).

Školní družina pracuje i v kontextu dalších subjektů nabízejících aktivitu mimo vyučování (zájmové kroužky – míčové hry, aerobic, časopis, výtvarný, doučování v hlavních vyučovacích předmětech, náprava řečových vad, náprava SPUCH, stolní tenis a ZUŠ.)

Žáci jsou vedeni k uvědomělé organizaci svého volného času.

ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY

Svou funkci mimo školní vyučování naplňuje ŠD činnostmi řazenými do následujících skupin, aniž mezi nimi lze vést přesnou hranici:

Činnosti odpočinkové

Jejich cílem je odstranit únavu žáků, plní psychohygienické poslání. Do denního režimu bývají vřazeny většinou ráno, především pro žáky, kteří brzy vstávají, a dále kdykoliv během dne – dle potřeby. Vždy jsou ale uplatněny po obědě. Tuto funkci přináší i klidové hry, či jiné zájmové činnosti, poslechové činnosti, dětská videotéka apod.

Činnosti rekreační

Kladou si za cíl relaxaci po soustředění ve vyučování a regeneraci sil. Převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Zařazeny mohou být hry řízené i spontánní. Většinou se jedná o sezónní hry(koupání, sáňkování, hry v přírodě, pohybové hry v tělocvičně, jízda na skateboardu) nebo o plnění úkolů dopravní výchovy, pohybových chvilek atd.

Činnosti zájmové

Navazují na výchovně-vzdělávací program školy, jsou uplatňovány formou hry a odpočinku.

Snaží se rozvíjet osobnost žáka po stránce estetické, pohybové (včetně jemné motoriky), společenské a ekologické. Umožňují plnit seberealizaci jedince. Řazeny mohou být jako činnosti kolektivní nebo individuální. Jsou to:

 • pracovně zájmové činnosti ( práce s přírodninami, s textilem, práce s netradičními materiály, konstruktivní činnosti, základy šití a pletení,...)

 • výtvarně zájmové činnosti ( kresba, malba, modelování, práce s keramickou hlínou, koláže, netradiční výtvarné techniky, výzdoba prostor ŠD,...)

 • přírodovědné zájmové činnosti (pozorování ročních období a změn v přírodě, ochrana životního prostředí- praktické činnosti, botanické pokusy, sběr kaštanů,žaludů,...)

 • hudebně zájmové činnosti ( poslech hudby i její reprodukce, nácvik představení mažoretek, hudebně pohybové činnosti, volný tanec, instrumentální činnosti, zpěv s kytarou…)

 • sportovní zájmové činnosti ( sportovní hry – v tělocvičně, na hřišti, v přírodě,...)

 • společenskovědní zájmové činnosti ( osvojování základních společenských pravidel, debaty k významným výročím a událostem, prohlížení a četba naučné literatury, práce s internetem,...)

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

Zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností. Mívá většinou tyto formy:

 • vypracování domácích úkolů ( pouze se souhlasem rodičů v souladu s křivkou výkonnosti žáka)
 • zábavné procvičování učiva formou didaktických her, upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách a dalších činnostech
 • další aktivity spojené s přípravou na vyučování (doučování žáků z méně podnětných prostředí či žáků integrovaných – vede vyučující v rámci svého úvazku)
 • ve spolupráci s učitelem angličtiny se děti v jednotlivých zájmových činnostech  seznamují rekreační nenásilnou formou s anglickým jazykem. Je to pozvolná příprava na výuku anglického jazyka ve 3. ročníku.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU PRO DOJÍŽDĚJÍCÍ ŽÁKY

Středisko volného času  pro dojíždějící žáky z vyšších ročníků  je zřízeno v prostorách jedné učebny. Umožňujeme tak žákům trávit smysluplně a aktivně volný čas, který vzniká v souvislosti s čekáním na odpolední výuku nebo odjezd autobusu. Žáci si zde mohou číst, pracovat s počítačem, vypracovávat domácí úkoly, hrát stolní a didaktické hry, malovat, vyrábět, povídat si apod.