Masarykova základní škola Lubenec, okres Louny

HODNOCENÍ ŽÁKŮ

Pravidla pro hodnocení žáků

    Cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu; tj. co se naučil, zvládnul, v čem se zlepšil, v čem chybuje a jak postupovat dále.

   Hodnocení by mělo vést k pozitivnímu vyjádření a mělo by být motivující.

   Je důležité si uvědomovat, že při hodnocení se nehodnotí osoba žáka, ale konkrétní ověřovaný problém. Důležité je uplatňovat přiměřenou náročnost a pedagogický takt. Soustředíme se na individuální pokrok každého žáka.

   Pro celkové hodnocení používáme klasifikaci známkou, pouze na žádost rodičů a doporučení odborných poraden se používá hodnocení slovní. U průběžného hodnocení používáme různé formy – klasifikace, bodové hodnocení, slovní hodnocení, motivační hodnocení, sebehodnocení žáků.

   Žáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a sebekontrole, s chybou či nedostatkem se pracuje dále.

   Obecná pravidla pro hodnocení a kritéria hodnocení jsou součástí školního řádu. Tato pravidla jsou volně přístupná k nahlédnutí ve škole a na webových stránkách školy.