Masarykova základní škola Lubenec, okres Louny

CHARAKTERISTIKA ŠVP

Zaměření školy: „ ŠKOLA PRO ŽIVOT“

  • zaměříme se na zajištění podmínek pro vzdělávání všech dětí, včetně dětí z odlišného sociálně kulturního prostředí a dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
  • chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě
  • zavádíme do výuky efektivní metody (např. skupinové nebo projektové vyučování), kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu a metody, které budou odpovídat jejich individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem
  • vedeme žáky k uvědomělejšímu výběru a sebehodnocení při volbě povolání
  • vedeme žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporujeme zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů
  • vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu, pravidel soužití mezi lidmi, aby se učili odpovědnosti - což je zásadní ctnost demokratického člověka, podporujeme vědomí důležitosti vyznávání morálních a etických hodnot
  • podporujeme rozvoj estetické výchovy a zájmových činností

PRIORITY ŠKOLY

Příprava žáků pro život

   Naším cílem je učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví. Název našeho vzdělávacího programu vychází z myšlenky, že základní škola by měla poskytnout všem dětem základ do dalšího života, tedy poskytnout optimální všeobecné vzdělání. To je odrazovým můstkem k přechodu na další stupeň vzdělávání a přípravou na další studium. Žáci by se měli naučit vyhledávat informace v různých zdrojích, musí znát tyto zdroje, sami se v nich orientovat, zjistit potřebné a prezentovat své vědomosti individuálním způsobem.

   Jsme spádová škola v oblasti vyšší migrace obyvatel, proto dbáme také na včasnou a vhodnou adaptaci žáka v naší škole. Střídáním vyučovacích metod a možností žáků zhodnotit slovně své dovednosti, vědomosti, vyjádřit a obhájit názory – provádět vlastní evaluaci – umožňujeme žákům bezproblémové zařazení do života naší školy.

   Důležitým cílem je to, aby nabyté vědomosti odpovídaly hodnocení žáka a byly srovnatelné s oficiálními požadavky. Naše hodnocení odpovídá stupni vědomostí a dovedností žáka.

   Základní je mechanická znalost: žák se naučí, reprodukuje, pozná a pojmenuje jev, vybere nebo zařadí.

   Následuje porozumění: žák dokáže přiřadit jev k předchozí znalosti, zdůvodní plnění úkolu, vysvětlí definici vlastními slovy.

   Aplikace znamená: žák zobecňuje konkrétní příklad, uspořádá přehled, vybere správný důvod, poučku, dokáže nalézt řešení.

   Při dovednosti analýzy rozdělí složitý úkol na jednotlivé dílčí úkoly, vyřeší je, vysvětlí, proč takto postupoval, dokáže pracovat s chybou.

   Syntézou z jednotlivých premis vytvoří celek, dokáže zobecnit poučení z fází pokusu, zorganizovat plnění úkolu, vymyslet alternativní řešení.

   Nejvyšší dovedností je hodnocení: obhajuje své stanovisko, diskutuje, své názory zdůvodňuje, na základě zkušeností poradí, dává věci do souvislostí.

   Cílem morální a etické výchovy je vytváření hodnotového systému každého žáka. Všichni jsou postupně zapojováni do činností pro třídu, školu, do pomoci a spolupráce mezi spolužáky. Vyučující se snaží osobně dávat příklad samozřejmé morálky podepřený spoluprací s rodiči a jejich podporou. Ta je prohlubována stále širší přístupností práce školy pro rodiče.

   Nejen podle zákona bychom si přáli být školou bez drog. Metodami vzdělávání v souvislostech bychom rádi vytvořili systém: od znalosti (např. droga zabíjí) přes porozumění, tedy vysvětlení k aplikaci na analýzu, to znamená rozdělení na plnění částečných úkolů, následné složení zpět do zjištění a celkové zhodnocení (E-U-R=evokace, uvědomění a reflexe).

   Všechny úkoly můžeme plnit pouze za předpokladu projevů chování jako je uvědomělá kázeň, osobní odpovědnost, dodržování pravidel: osobním příkladem, zařazováním sebehodnocení, společným hodnocením učiva i chování vést žáky k pochopení nutnosti dodržovat pravidla, samozřejmě chránit sebe, druhé i životní prostředí. Všichni chceme podporovat spojení rozumových schopností a citových vazeb v závislosti na vztazích mezi lidmi a k přírodě.  

Komunikace

   Různé formy komunikace – škola poskytne možnost všem dětem vyjádřit svůj názor, znalost, dovednost a poznání různými komunikačními prostředky. Všechny způsoby bude hodnotit jako rovnocenné.

   Umění naslouchat – ve vyučovacím procesu poskytujeme prostor pro vlastní vyjádření a vedeme žáky k základnímu pravidlu
demokracie
= možnosti musí mít všichni stejné: já respektuji tebe, ty mne. Při hodnocení uplatňujeme možnost samostatného rozhodování, povinnost zodpovídat za svou práci a své rozhodnutí.

   Pravidla soužití – všichni musíme respektovat morální vzorce. Vnímáme nutnost přijmout dané, tolerovat odlišné v mezích zákona, přátelsky pomáhat těm, kteří to potřebují. Chápeme princip individuality, ale i nutnost solidarity. Soustavně prohlubujeme spolupráci s rodiči: nejen na třídních schůzkách, ale i možností okamžité dohody, účastí na akcích školy a speciálních způsobech vyučování, na akcích tříd podporujeme společné působení na děti.

Strategie učení

   Naší prioritou není pamětní učení, poznatky nepředkládáme žákům v hotové podobě, ale využíváme všech možností různých strategií vyučování: skupinová práce – při práci ve skupině se rozvíjí dovednost spolupracovat, naplánovat práci, rozdělit práci, syntetizovat výsledky. Problémové vyučování rozvíjí dovednost formulovat problém, schopnost ujmout se řešení a nabídnout spolupráci, požádat o pomoc při řešení. V projektovém vyučování žáci samostatně či ve skupině dojdou praktickou činností k výsledku, naučí se vysvětlit postup a prezentovat výsledek.

   Další strategie jako práce s textem, metoda učení vyučováním i vzděláváním v souvislostech podporuje rozvoj logického myšlení. Vyučující zodpovídají za přiměřenost učiva i nároků. Žáci mají možnost rozvíjet své schopnosti, např. tvořivost, umění sebehodnocení, schopnost vybrat si způsob osvojení, procvičení i uložení znalosti vlastním stylem.

   Od nejnižších ročníků se žáci seznamují s různými typy profesí, jsou systematicky na základě informací vedeni k volbě budoucího povolání, uvědomují si v této souvislosti nutnost vědomostí i nutnost osvojování základních pracovních dovedností a návyků. To si prověřují ve vzdělávacím oboru Člověk a svět práce, v němž je zařazena i praktická příprava pro život.

Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

   Individuální přístup k žákům je zajištěn tvorbou IVP. Výhodou školy je nejen bezbariérový přístup, ale dlouhodobě budovaný systém vytváření, kontroly a hodnocení IVP pro tyto děti. V něm jsou konkrétně vymezeny kompetence, doplněny individuální metody práce dítěte.

   Škola zajišťuje nápravu řeči i pro žáky s vadami řeči, žáci s SPU docházejí na nápravu mimo vyučovací hodiny. Vše je doplněno vedením ostatních k solidaritě, toleranci, např. v projektovém vyučování, při realizaci pedagogických projektů i v komunikativní výchově jsou žáci navzájem vedeni k rozvoji empatie.

   Priorita naší školy je i nadále podporovat tento styl tak, aby žáci svou integraci vnímali jako normu a ostatní to vnímali jako běžný postup. Multikulturní výchova vede všechny k podpoře demokratických projevů chování, k odmítání opačných postojů.

Zájmová činnost

   Podpora zájmů mimo vyučování je dána nabídkou kroužků. V průběhu vyučování jsou individuální fyzické i duševní zájmy aktivizovány ponecháním možnosti různorodých způsobů řešení při zpracování části úkolů, zpravidla tam, kde není nutný jednotný postup. Účastí na výzdobě školy podporujeme zájem dětí na vytváření estetického prostředí ve spojení např. s kalendářními tradicemi. V tomto směru je velmi aktivní i stejně vedená školní družina.

   Své dovednosti a znalosti uplatňují naši žáci při reprezentaci školy. Zapojují se do olympiád i sportovních soutěží.

   Součástí preventivní výchovy je vědomí nutnosti správné organizace denního režimu ve prospěch žáků, které brání vzniku dalších problémů, je tudíž i předpokladem drogové prevence. Jazykové dovednosti prezentují naši žáci přispíváním do místního i regionálního tisku, spolupráce s médii je jednou z našich priorit.