Kritéria pro přijetí žáků do první třídy:

Ředitelka Masarykovy základní školy Lubenec, okres Louny, Karlovarská 181, stanovuje následující kritéria pro rozhodování o přijetí žáků do první třídy:

Maximální počet žáků přijímaných do první třídy je 30.

Do prvního ročníku základní školy budou přijaty děti po splnění jednotlivých kritérií v následujícím pořadí:

  1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu školy.
  2. Děti, které byly v předcházejícím roce zapsány do školy, a byl jim udělen odklad povinné školní docházky.
  3. Zájemci, jejichž starší sourozenec je již žákem naší školy.
  4. Děti s místem přechodného pobytu ve školském obvodu školy.
  5. Ostatní zájemci - pokud nebude naplněna kapacita třídy dle kritérií 1 - 4, budou přijímány děti i mimo školský obvod školy.

Lubenec 20. 03. 2022                                          Ing. Mgr. Romana Klimentová, v.r.